Vyberte stránku

Obchodní podmínky

Beatmaker – Obchodní podmínky


Datum poslední úpravy: 4. června 2018

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Úvodní ustanovení
1.1 

Tyto obchodní podmínky (dále jako ,,Podmínky“) upravují vztahy vznikající při prodeji produktů (za produkt se považuje jakékoliv zboží) (dále jako ,,Produkty“) nebo poskytování služeb (dále jako ,,Služby“) prostřednictvím webových stránek https://www.beatmaker.cz  (dále jako ,,Server“ či ,,Web“) mezi společností Rapzzz s.r.o. se sídlem na adrese Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 06459846, a fyzickou nebo právnickou osobou, která má v úmyslu uzavřít s prodávajícím smlouvu, jejímž předmětem je koupě a prodej produktů či poskytování služeb (dále jako „kupující“).

1.2
Nákup produktů a služeb učiněný prostřednictvím Serveru je s výjimkami stanovenými platnými právními předpisy a těmito podmínkami konečný, nezrušitelný a neopravňuje kupujícího k vrácení zaplacených peněžních prostředků.


2) Objednávka

2.1
Kupujícím Produktu či Služby se může stát uživatel registrovaný na webových stránkách https://beatmaker.cz i uživatel bez registrace.

2.2
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře na stránce: https://www.beatmaker.cz.

2.3
Možnými předměty koupě jsou:
1) Licence k digitálním komponovaným hudebním podkladům v jedné zvukové stopě
2) Licence k digitálním komponovaným hudebním podkladům rozfázovaným do několika zvukových stop
3) Balíčky zvuků, samplů a aranží, určené k následné tvorbě hudební kompozice.

Nejsme plátci DPH

2.4
Předmět koupě 1. a 2. popsaný v článku 2) odstavci 2.3. se skládá z licenční smlouvy, zvukových stop v předem popsaném formátu a faktury, která nezbytně slouží k identifikaci třetí strany licenční smlouvy.

2.5
Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na objednávkovém formuláři a webové stránce https://www.beatmaker.cz prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.6
Předmět koupě je současně předmětem autorského práva. Kupující svým nákupem schvaluje licenční smlouvu a osoba uvedená na faktuře se  tak stává třetí stranou licenční smlouvy. To znamená, že se stává nabyvatelem licence předmětu autorského práva a má pravomoc jej využít v rozsahu v jakém licenční smlouva stanovuje.

3) Licenční smlouva

3.1
Kupující, konkrétně osoba uvedená na faktuře předmětu koupě, je třetí stranou smlouvy o poskytnutí licence. Licenční smlouva definuje pravomoci kupujícího.

3.2
Kupující (třetí strana licenční smlouvy) je k licenční smlouvě jmenovitě vázán skrze fakturu, kterou licenční smlouva definuje jako svůj dodatek.

3.3
Licenční smlouva je součástí každého předmětu koupě.Více informací o licenční smlouvě zde.


4) Kupní cena

4.1
Kupní cena za Produkty či Služby na webových stránkách https://www.beatmaker.cz se zobrazuje při zadávání objednávky kupujícím. Dále na webové adrese https://www.beatmaker.cz/obchod  najdete všechny ceny Produktů.

4.2.1 Faktura
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4.2.2 Fakturační údaje
Uvedené fakturační údaje identifikují třetí stranu licenční smlouvy, která má pravomoc jakkoli využít zakoupenou hudbu.

Tato faktura bude zaslána na email, který uvede ve fakturačních údajích. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Výše uvedená cena předmětu koupě je konečná.

 

5) Způsob a forma platby

5.1 Způsob platby
Můžete platit bankovním převodem na uvedený bankovní účet.
Další platební metody jsou napojeny na platební bránu od společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

5.2 Komunikace
Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci do systému https://www.beatmaker.cz. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky.

5.3 Možnosti plateb
Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

5.4. Náklady na dodání produktu
Prodávající si nenárokuje žádný poplatek za náklady na dodání digitálního produktu.

6) Sankce

6.1
Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku https://www.beatmaker.cz. zaslaná ze strany prodávajícího a to prostřednictvím bankovního převodu na účet prodávajícího.


7) Odpovědnost

7.1 Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7.2 Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

8) Reklamace

8.1 Podmínky uplatnění reklamace digitálního zboží
Zákazník může reklamovat vady zboží existující v okamžiku dodání zboží zákazníkovi a to v zákonné reklamační době 6 měsíců od dodání zboží.

8.2 Ohlášení reklamace
Zákazník má možnost reklamovat zakoupený produkt prostřednictvím emailu info@rapzzz.com či telefonicky na čísle +420 734 249 700

Digitální produkt může zákazník odeslat k reklamaci na email info@rapzzz.com

8.3 Zboží se považuje za vadné v případě, že nesplňuje následující:
J e v ujednaném množství, jakosti, provedení a bez vad, pokud nejsou u obdobného druhu zboží obvyklé.

Nejsou-li vlastnosti zboží ujednány, je dodáno s vlastnosti obvyklými tak, aby jej bylo možné použít za účelem patrným ze smlouvy.

Hodí se ke způsobům užívání tvrzeném obchodníkem.

8.4 Za reklamaci nezodpovídáme:

u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

u vad zboží, pokud jsou nápadné a zřejmé již při uzavírání smlouvy nebo o nich zákazník před dodáním zboží věděl,

za vady zboží, pokud je zákazník sám způsobil.

Ohledně průběhu reklamace Vás budeme kontaktovat na číslo a email uvedený na faktuře původní objednávky.

 

9) Ochrana údajů

9.1 Prohlášení prodávajícího
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

9.2
Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

9.2
O dalších parametrech zásad ochrany osobních údajů se dočte kupující v Zásady ochrany osobních údajů.


10)Zpracování osobních údajů

10.1Souhlas se zpracováním osobních údajů
Svou registrací či nákupem dává uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu platném dle Zásad ochrany osobních údajů.


11) Závěrečná ustanovení

11.1
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 6. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.beatmaker.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.beatmaker.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.